PHP PHP

Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ nội dung nào trên trang đó?

Ví dụ như khi người dùng truy cập trang cá nhân của người dùng khác thì mà người dùng này chưa đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang đăng nhập?

Lập Trình Web Lập Trình Web

Session là một khái niệm phổ biến được dùng trong lập trình các website có kết nối với cơ sở dữ liệu database. Đặc biệt các chức năng như đăng nhập, đăng xuất người dùng sẽ khó có thể thực hiện được nếu không sử dụng session. Việc giao tiếp giữa trình duy

PHP PHP

PHP 5.3 giới thiệu tính năng có tên là late static binding trong đó sự tương tự giữa cách sử dụng của hai từ khoá selfstatic có thể khiến nhiều bạn cảm thấy bối rối. Để phân biệt được sự khác biệt này chúng ta hãy cùng nhau tham khảo một ví dụ sau:

<?php
class Monkey
{
  protected static $legs = 4;

  public static function countLegs() {
     return self::$legs;
  }
}

class Human extends Monkey
{
  protected static $legs = 2;
}

Ở trên chúng ta có hai class Monkey (động vật) và H...

Lập Trình Web Lập Trình Web

Hai câu lệnh echoprint trong PHP được sử dụng để in dữ liệu kiểu chuỗi ra màn hình. Cả hai câu lệnh echoprint đều không phải là hàm mà là các cấu trúc có sẵn trong PHP.

C C

Hàm getline()trong C được sử dụng để hỗ trợ việc lấy dữ liệu theo từng dòng của một file. Hàm getline() sẽ đọc nội dung của từng dòng trong file và gán vào buffer. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc nội dung một fiel theo từng dòng sử dụng hàm getline().

Bạn có thể tham khảo đoạn code đầy đủ ở phía cuối của bài viết.

File Header

Trong file header của chương trình bạn thêm vào dòng code sau:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h> 
#define FILENAME "my_file.txt"

Ở trên chúng ta impo...