Bài viết
Cú Pháp (Syntax) Là Gì Hãy nhớ lại đoạn mã của chương trình mà chúng ta viết ở bài học trước: print("Hello World!") Làm thế...
Bài viết
Hàm Là Gì Hàm (hay function) bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và có thể được sử dụng lặp đi lặp lại nh...
Bài viết
Trong ES5 chúng ta chỉ có một cách duy nhất để để khai báo biến đó là var, trong ES6 chúng ta có hai cách khách nhau đó là sử...
Hướng dẫn
Ra đời từ sau cuộc chiến trình duyệt giữa các công ty công nghệ phát triển trình duyệt như Microsoft, Apple, Mozilla Firefox,...