HTML Là Gì HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu được dùng để tạo các trang siêu văn bản được s...
Giới Thiệu
Một website sẽ có một hoặc nhiều trang (web) khác nhau. Và mỗi trang web thường sẽ có một tiêu đề để phân biệt giữa chúng. Để tạo tiêu đề cho trang chúng ta sử...
Tiêu Đề Trang

Trong HTML, chúng ta có hai cách đơn giản để tạo một danh sách trong HTML đó là sử dụng thẻ <ol> hoặc <ul>. Danh sách tạo ra có thể được sắp xếp thứ tự hoặc không có thứ tự.

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng users dùng câu lệnh SELECT, ở phần này bạn sẽ được làm quen với một số câu lệnh hay sử dụng khi truy vấn dữ liệu. Để xem tất cả các cột và dòng trong bảng users dùng câu lệnh:

SELECT * FROM users;

Mở editor

Ở đây dấu * có nghĩa là chọn mọi thứ.

Để giới hạn số lượng dòng trả về sử dụng từ khóa LIMIT và theo sau là số lượng record muốn lấy về:

SELECT * FROM users LIMIT 1;

Mở editor

Để giới hạn số lượng cột trong kết quả trả về, thay vì sử dụng * chúng ta sẽ li...

Trước khi qua bài học thêm trang FAQ và tạo hiệu ứng accordion cho trang thì chúng ta sẽ cần làm một công việc rất quan trọng trong lập trình đó là refactor cod...
Refactor Code