AngularJS Cơ Bản

AngularJS là một khung làm việc JavaScript phổ biến để tạo ra các ứng dụng 1 trang single page application. Trong khoá học AngularJS cơ bản này sẽ tìm hiểu về cách cài đặt AngularJS vào trang HTML, làm việc với các chỉ thị, cách hoạt động của scope, filter và tìm hiểu về Model-View-Controller trong AngularJS.

Danh Sách Bài Học

Ở các bài học về controller chúng ta đã làm việc với AngularJS scope thông qua sử dụng biến $scope trong hàm callback. Biến $scope này chí...

AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ liệu.

<div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl">

<p>Họ & tên: {{ lastName | uppercase }}</p>...

AngularJS module là gì

AngularJS module dùng để định nghĩa một ứng dụng AngularJS. Module giống như một chiếc hộp để chứa các thành phần khác của ứng dụng bên tron...

Chỉ thị ng-model trong AngluarJS dùng để bind dữ liệu của phần tử HTML với dữ liệu sử dụng trong ứng dụng. Dữ liệu của các phần tử HTML được cung cấp bởi người d...

AngularJS controller là gì

AngularJS controller kiếm soát dữ liệu trong ứng dụng AngularJS

AngularJS controller tương tự với một đối tượng (object) tron...

Về Khoá Học

Khoá học này được thiết kế để giúp các bạn có thể năm vững những kỹ năng cơ bản về AngularJS một cách nhanh nhất có thể....

AngularJS là gì

AngularJS là 1 thư viện JavaScript được dùng phổ biến trong các ứng dụng web ngày nay. AngularJS thích hợp với các ứng dụng web 1 trang Single Page...

Trong các phần trước chúng ta đã có dịp làm việc với chỉ thị AngularJS (hay AngularJS directive). Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về nó....

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học