Apache và PHP hoạt động như thế nào?

Mọi người cho em hỏi về quá trình xử lý các request gửi tới server sẽ được xử lý bằng PHP hay Apache trước. Và quá trình xử lý này được Apache và PHP thực hiện như thế nào? Nếu không có Apache chỉ có PHP không thôi thì server có thể thực hiện được việc xử lý các yêu cầu gửi tới này và trả về kết quả cho client hay không?

Chỉnh sửa
Thêm bình luận
Huỷ

1 Câu Trả Lời

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan