Cài Đặt

Composer

Laravel được cài đặt thông qua composer đây là gói quản lý phiên bản của các thư viện, khung làm việc (gọi chung là dependencies) được sử dụng trong ứng dụng. Để cài đặt composer trên Windows bạn có thể tải về file cài đặt từ tại đây.

Sau khi cài đặt bạn mở chương trình Command Prompt lên: Vào Start Menucmd và click vào kết quả tìm kiếm đầu tiên:

Khởi động Command Prompt trên Windows

Trên Command Prompt nhập vào câu lệnh composer --v và bấm enter, bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau:

Kiểm tra phiên bản của composer

Cài Đặt Laravel

Việc cài đặt Laravel Framework sử dụng Composer thực chất là việc chúng ta sẽ tải về toàn bộ source code của Framework này. Do đó, chúng ta cần di chuyển vào thư mục htdocs của XAMPP để Framework tải về sẽ được chứa trong thư mục của Apache. Trên Command Prompt bạn sử dụng câu lệnh cd (change directory) như sau:

Di chuyển giữa các thư mục trên Command Prompt

Gợi Ý: Trên Command Prompt, để xem các file và thư mục có trong thư mục hiện tại bạn có thể dùng lệnh dir, để làm sạch cửa sổ bạn sử dụng lệnh cls.

Cuối cùng để kết thúc việc cài đặt Framework bạn chạy câu lệnh sau:

composer create-project laravel/laravel laravel_app 4.2 --prefer-dist

Sau khi câu lệnh này kết thúc bạn sẽ thấy mộ thư mục tên là laravel_app được tạo ra trong thư mục htdocs. Thư mục này chứa toàn bộ Laravel Framework và một ví dụ mẫu đơn giản giúp bạn có một cái nhìn đầu tiên về Framework này.

Cài Đặt Virtual Host Trên Apache

Bước tiếp theo sau khi tải về Laravel là bạn cần phải cài đặt host ảo (Virtual Host) trên Apache. Trong bảng điều khiển Control Panel của Apache bạn click vào nút Config và chọn :

Apache Control Panel

XAMPP sẽ hiển thị lên một cửa sổ chứa các thư mục và file nằm bên trong C:\xampp\apache:

Browse Apache

Ở đây bạn click đúp đi vào thư mục conf => extra. Trong thư mục extra bạn sẽ thấy có một file với tên httpd-vhosts.conf. Mở file này sử dụng Notepad++ hoặc một Text Editor mà bạn sử dụng:

Chỉnh sửa file hosts trên Windows

Sau đó, ở cuối file hosts bạn thêm vào đoạn mã sau:

<VirtualHost *:80>
  ServerName laravelapp.dev
  ServerAlias www.laravelapp.dev
  DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/laravel_app/public"
  <Directory "C:/xampp/htdocs/laravel_app/public">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order Allow,Deny
    Allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Mỗi khi chỉnh sửa hoặc thêm hosts ảo bạn cần phải khởi động lại Apache để Apache cập nhật sự thay đổi. Tại bảng điều khiển XAMP, bạn bấm Stop nằm cùng dòng với Apache để ngưng hoạt động của nó và sau đó bấm Start để khởi động lại.

Chỉnh sửa File hosts

Một bước cuối cùng chúng ta phải làm là chỉnh sửa file hosts nằm trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc\. Thêm đoạn mã sau vào phía cuối file này:

127.0.0.1    laravelapp.dev
127.0.0.1    www.laravelapp.dev

Sau bước này mở trình duyệt lên và truy cập vào địa chỉ laravelapp.dev, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Laravel

Laravel PHP Web Development
Thêm Bình Luận: