View

Trong cấu trúc MVC, View được sử dụng để sắp xếp hoặc trình bày dữ liệu trước khi trả về cho trình duyệt. View thường trả về dữ liệu dưới dạng HTML tuy nhiên cũng có thể là XML hoặc JSON... Trên View chúng ta sẽ không thấy những logic phức tạp như trong Model hay Controller vì công việc của nó đơn giản chỉ sắp xếp nội dung của trang web dựa trên dữ liệu nhận được từ Controller hay Route. Trong Laravel các file View được đặt trong thư mục app/views.

Bây giờ bạn thay đổi nội dung file routes.php như sau:

Route::get('/', function()
{
    return View::make('hello', array('course' => 'Laravel'));
});

Và sửa file app/views/hello.php theo như sau:

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Học Laravel trên TuiCoding.com</title>
</head>
<body>
    <p>Xin chào đến với khóa học <strong><?php echo $course; ?></strong> trên Tuicoding.com</p>
</body>
</html>

Lưu 2 file này lại sau đó mở địa chỉ http://laravelapp/ trên trình duyệt, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

View trong Laravel

Ở file routes.php trên, chúng ta truyền dữ liệu của biến $course vào trong View bằng cách sử dụng một mảng với tên biến và giá trị của biến làm tham số thứ 2 khi gọi method View::make:

View::make('hello', array('course' => 'Laravel'));

Lúc này trong file hello.php bạn có thể truy cập giá trị của biến $course trên:

<strong><?php echo $course; ?></strong>

Trong trường hợp chỉ truyền giá trị của một biến cho View như trên, bạn có thể sử dụng cú pháp như sau:

View::make('hello')->with('course', 'Laravel');

Ngoài ra, Laravel cũng cung cấp cho bạn cách viết sử dụng cú pháp tiện lợi ((Syntatic Sugar) như sau:

View::make('hello')->withCourse('Laravel');

Ở đây chúng ta sử dụng method withCourse với một đối số truyền vào, tên method này được tạo bới việc nối chữ with và tên biến với chữ cái đầu in hoa Course.

Laravel PHP Web Development
Thêm Bình Luận: