Bắt sự kiện chuột phải trong jQuery

Trong jQuery có cách nào để bắt sự kiện khi người dùng nhấp chuột phải lên trang không?

Hói 10 tháng trước

$(document).mousedown(function(event) { switch (event.which) { case 1: alert('Left Mouse button pressed.'); break; case 2: alert('Middle Mouse button pressed.'); break; case 3: alert('Right Mouse button pressed.'); break; default: alert('You have a strange Mouse!'); } });

Trả lời 10 tháng trước
Bình chọn bởi: Thịnh Trần Phú

Viết Trả Lời: