C: Khác nhau giữa #include<filename> và #include "filename"

Trong khi học về ngữ lập trình C em thấy có hai cách viết câu lệnh sử dụng #include trong file header đó là sử dụng dấu ngăocj <> sau include hoặc sử dụng tên file sau include.

Ví dụ khi sử dụng dấu ngoặc <> sau include:

#include <filename>

Ví dụ khi sử dụng tên file đặt trong "":

#include "filename"

Em không hiểu hai cách viết này khác nhau như thế nào, bác nào biết trả lời giúp em với ạ?

C C++
Được hỏi 11 tháng trước
Bình chọn bởi: Thu Thủy, Ngọc Nguyễn, Thủy Ruby, Nguyen Thuy Trang, Nguyễn Văn Tuấn, Đồng Tuyết, Bin Phan, Vũ Văn Tuấn, Đăng Duy, Minh Tâm, Hoàng Giang, Thuy Linh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Đạt, Đình Anh, Hoang Anh, Nguyễn Duy Tuấn, Diệu Yến, Tram Anh, Phuong Jenny, Nguyen Lam, Roy Trịnh, Nguyễn Văn Tuấn, Tony Huynh, Trần Anh, Bơ Heoboo, Trung Quân, Huyền Cano, Quỳnh Anh, Lê Trung, Hiệp Bùi, Hải Phạm, Linh Vũ, Lê Hạnh

Sự khác nhau giữa #include <filename> and #include “filename” nằm ở khâu tìm kiếm file header của tiền xử lý trước quá trình biên dịch.

  • #include <filename>: Tiền xử lý (pre-processor) sẽ chỉ tìm kiếm file header (.h) trong thư mục chứa file header của thư viện ngôn ngữ C (thường là thư mục trong bộ cài IDE).

  • #include “filename”: Trước tiên, tiền xử lý (pre-processor) tìm kiếm file header(.h) trong thư mục đặt project C/C++. Nếu không tìm thấy, tiền xử lý tìm kiếm file header (.h) trong thư mục chứa file header của thư viện ngôn ngữ C (thường là thư mục trong bộ cài IDE).

Bạn nên xài #include <filename> hơn

Trả lời 11 tháng trước

Thêm Trả Lời