Leaderboard ads banner

CSS: Chọn phần tử HTML có thuộc tính bằng với giá trị cho trước

Trong HTML mình có một form như sau:

<form action="register.php" method="POST">
<p>
  <label>Họ:</label>
  <input name="firstname" type="text">
</p>
<p>
  <label>Tên:</label>
  <input name="lastname" type="text">
</p>
<p>
  <label>Tên đăng nhập:</label>
  <input name="username" type="text">
</p>
<p>
  <label>Mật khẩu:</label>
  <input name="password" type="pasword">
</p>
<button>Đăng ký</button>
</form>

Thì có cách nào để chọn phần tử chẳng hạn như phần tử <input> như sau:

  <input name="firstname" type="text">

mà không cần phải đặt tên lớp hoặc ID cho phần tử hay không?

1 Câu Trả Lời

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Bạn có thể sử dụng bộ chọn dựa trên giá trị thuộc tính hay attribute selector trong CSS.

Với yêu cầu của bạn đoạn mã CSS cần dùng sẽ như sau:

input[name="firstname"] {
  // mã CSS
}
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan