CSS Cơ Bản

Trong khi HTML được dùng để tạo ra siêu văn bản thì CSS được trình duyệt dùng để xác định xem siêu văn bản nên được hiển thị như thế nào. Tương tự như HTML, CSS được dùng phổ biến và là một phần không thể thiếu cho hầu hết tất cả các website hiện này. Để trở thành một nhân viên lập trình web, hoặc nhân viên thiết kế web bạn sẽ cần phải nắm được ít nhất cơ bản về CSS. Trong khóa học này bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong CSS bao gồm:

  • Cách nhúng mã lệnh CSS vào bên trong file HTML.
  • Tìm hiểu về bộ chọn
  • Tạo màu nền cho website
  • Thay đổi phông chữ và cỡ chữ
  • Cách trang trí các khung trong HTML bao gồm tạo màu viền tạo khoảng đệm và tạo lề

Danh Sách Bài Học

CSS (viết tắt của từ Cascading Style Sheet) là ngôn ngữ định kiểu theo tầng được dùng để tạo bố cục, trang trí, thiết lập màu nền, màu chữ, kích thước... cho trang web.

Mã CSS được chèn vào trang HTML theo ba cách khác nhau đó là: Chèn CSS nội dòng - inline CSS, chèn CSS nôi bộ - external CSS và chèn CSS bằng cách tham chiếu tới tập tin bên ngoài - external CSS.

Tìm hiểu về cú pháp CSS, cách cấu thành một luật CSS từ các bộ chọn CSS và khai báo CSS. Học cú pháp để viết một comment trong file CSS như thế nào.

Bộ chọn CSS được sử dụng để chọn ra phần tử HTML trên trang. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ chọn CSS phổ biến như Bộ Chọn Phần Tử, Bộ Chọn ID, Bộ Chọn Lớp hay Class và Bộ Chọn Con Cháu.

Tìm hiểu về các thuộc tính liên quan đến phông trong CSS giúp thiết lập họ phông chữ (font-family), kích thước phông chữ (font-size), độ đậm của phông chữ (font-weight) và kiểu phông chữ (font-style) sử dụng trên trang web.

Có hai cách khác nhau để xác định màu trong CSS đó là sử dụng tên màu hoặc sử dụng giá trị màu. Tên màu được lấy từ tiếng Anh trong khi đó giá trị màu có thể biểu diễn theo kiểu RGB, HEX hoặc HSL

CSS cung cấp các thuộc tính giúp định kiểu cho văn bản của phần tử HTML trên trang như: color, text-alignment, text-decoration, text-transform, text-indent, line-height, line-spacing, letter-spacing...

Mỗi phần tử HTML của trang web được mô phỏng (model) giống như một chiếc hộp hình chữ nhật được hình thành từ bốn thành phần: - Nội dung phần tử. - Vùng Đệm (hay khoảng đệm). - Đường viền. - Lề.

Các thuộc tính *background* trong CSS được sử dụng để thiết lập hiệu ứng phông nền cho phần tử HTML trên trang web, các thuộc tính này gồm có: background-color, background-image, background-repeat, background-position, background-attachment và background.

Trong CSS các thuộc tính margin được sử dụng để căn lề cho phần tử: - margin-top: Căn lề trên. - margin-right: Căn lề phải. - margin-bottom: Căn lề dưới. - margin-left: Căn lề trái. - margin: Căn lề tất cả các bên.

Thuộc Tính Border

Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho phần tử. Sử dụng thuộc tính border chúng ta có thể gán...

Thuộc Tính Padding

Thuộc tính padding được sử dụng để tạo khoảng đệm cho phần tử bằng cách tạo khoảng trống đệm tính từ nội dung của phần tử cho tới đường viền....

Tài Liệu Miễn Phí

0 đồng
  • Học miễn phí
  • Tải về source code
  • Hỗ trợ trả lời câu hỏi
Bắt Đầu Học