Bộ Chọn Phần Tử trong CSS

Bộ chọn phần tử chọn ra tập hợp tất cả các phần tử HTML trên trang tươg ứng với tên cho trước.

element {
  ...
}

Trong ví dụ này chúng ta sử dụng một bộ chọn phần tử để lựa ra tất cả các phần tử p có trên trang:

p {
  color: red;
}

Và do đó khai báo CSS đặt bên trong bộ chọn color: red; sẽ được áp dụng cho tất cả các phần tử p trên trang. Ở phần kết quả hiển thị, bạn sẽ thấy các dòng chữ thuộc nội dung của phần tử p có màu đỏ.

[Bộ Chọn Phần Tử trong CSS](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Bo-Chon/source-code/Bo-Chon-Phan-Tu-trong-CSS)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...