Sử Dụng Kết Hợp Nhiều Hơn Hai Bộ Chọn trong Bộ Chọn Con Cháu

Bộ chọn cha con dưới đây sử dụng kết hợp 3 bộ chọn phần tử div, divp:

div div p {
  color: red;
}

Bộ trọn trên chỉ lựa chọn ra phần tử p nào là con hoặc cháu, chắt, chút, chít... của một phần tử div và đồng thời phần tử div này phải là con hoặc cháu, chắt, chút, chít... của một phần tử div khác.

Ứng với bộ chọn trên thì ở đoạn mã HTML sau, các phần tử p với nội dung bên trong là YES sẽ được lựa chọn, nếu là NO sẽ không được lựa chọn:

<body>
  <div>
    <p>NO</p>
    <div>
      <p>YES</p>
    </div>
    <div>
      <div>
        <p>YES</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
[Sử Dụng Kết Hợp Nhiều Hơn Hai Bộ Chọn trong Bộ Chọn Con Cháu](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Bo-Chon/source-code/Su-Dung-Ket-Hop-Nhieu-Hon-Hai-Bo-Chon-trong-Bo-Chon-Con-Chau)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...