Ví Dụ về Bộ Chọn ID trong CSS - CSS ID Selector

Đoạn code dưới đây sử dụng bộ chọn ID trong CSS để chọn ra các phần tử HTML với thuộc tính id có giá trị là highlight:

#highlight {
    background-color: yellow;
}

Do mỗi một ID chỉ áp dụng cho một phần tử HTML duy nhất trên trang do đó bộ chọn này chỉ lựa ra duy nhất một phần tử. Đoạn khai báo CSS bên trong cặp { } background-color: yellow; sẽ được áp dụng cho phần tử được tìm thấy.

Ở phần kết quả hiển thị bạn sẽ thấy nội dung của phần tử h1 tương ứng với đoạn HTML sau:

<h1 id="highlight">Đề Mục H1 Thứ Nhất</h1>

Được hiển thị với màu nền vàng. Hai phần tử h1 còn lại trên trang không được áp dụng màu nền này.

[Ví Dụ về Bộ Chọn ID trong CSS - CSS ID Selector](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Bo-Chon/source-code/Vi-Du-ve-Bo-Chon-ID-trong-CSS-CSS-ID-Selector)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...