Các Thuộc Tính Căn Lề trong CSS

Trong CSS lề được thiết lập nhở sử dụng các thuộc tính margin gồm có margin-left, margin-right, margin-top, margin-bottom và thuộc tính tốc ký margin:

Đoạn code trên sử dụng lần lượt các thuộc tính margin-top, margin-right, margin-top, margin-bottom để căn lần lượt lề trên, lề phải, lề dưới, lề trái cho phần tử p:

p {
    margin-top: 50px;
    margin-right: 20px;
    margin-bottom: 50px;
    margin-left: 20px;
}

Giá trị mặc định của các thuộc tính margin0.

Ví Dụ Khác

Kết Quả

Ajax loading icon..