Margin Tốc Ký Với Một Giá Trị

Đoạn code dưới đây sử dụng margin tốc ký để căn lề chỉ với một giá trị duy nhất:

p {
  margin: 5px;
}

Lúc này lề của tất cả bốn bên: lề trên, lề phải, lề dưới và lề trái sẽ nhận chung một giá trị là 5px.

Ví Dụ Khác

Kết Quả

Ajax loading icon..