Thuộc Tính Margin trong CSS

Thuộc tính margin là một thuộc tính tốc ký trong CSS, nó có tác dụng gộp các thuộc tính canh lề từng bên và theo thứ tự lề trên (margin-top), lề phải (margin-right), lề dưới (bottom-margin) và lề trái (left-margin).

Ví dụ sử dụng thuộc tính tốc ký margin để căn lề cho phần tử p với lề trên, lề phải, lề dưới và lề trái lần lượt là 5px, 10px, 15px và 20px:

p {
    margin: 5px 10px 15px 20px;
}

Giá trị của thuộc tính tốc ký margin có thể có ba, hai hoặc một giá trị. Quay trở lại bài học để tìm hiểu thêm chi tiết.

[Thuộc Tính Margin trong CSS](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Can-Le/source-code/%08Thuoc-Tinh-Margin-trong-CSS)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...