Margin Tốc Ký Với Ba Giá Trị

Đoạn code dưới đây sử dụng margin tốc ký để căn lề chỉ với ba giá trị:

p {
  margin: 5px 10px 15px;
}

Lúc này lề phải và trái sẽ có chung giá trị là 10px, lề từng bên cụ thể như sau:

  • Lề trên: 5px.
  • Lề phải và trái: 10px.
  • Lề dưới: 15px.
[Margin Tốc Ký Với Ba Giá Trị](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Can-Le/source-code/Margin-Toc-Ky-Voi-Ba-Gia-Tri)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...