Margin Tốc Ký Với Hai Giá Trị

Đoạn code dưới đây sử dụng margin tốc ký để căn lề chỉ sử dụng với hai giá trị:

p {
  margin: 5px 10px;
}

Lúc này lề trên và lề dưới có chung giá trị là 5px, lề phải và trái sẽ có chung giá trị là 10px, lề từng bên cụ thể như sau:

  • Lề trên: 5px.
  • Lề phải: 10px.
  • Lề dưới: 5px.
  • Lề trái: 5px.
[Margin Tốc Ký Với Hai Giá Trị](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Can-Le/source-code/Margin-Toc-Ky-Voi-Hai-Gia-Tri)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...