Margin Tốc Ký Với Một Giá Trị

Đoạn code dưới đây sử dụng margin tốc ký để căn lề chỉ với một giá trị duy nhất:

p {
  margin: 5px;
}

Lúc này lề của tất cả bốn bên: lề trên, lề phải, lề dưới và lề trái sẽ nhận chung một giá trị là 5px.

[Margin Tốc Ký Với Một Giá Trị](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Can-Le/source-code/Margin-Toc-Ky-Voi-Mot-Gia-Tri)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...