Chèn Mã CSS Nội Bộ - Internal CSS

Mã CSS chèn theo kiểu nội bộ được đưa vào trong cặp thẻ <style></style>:

<style type="text/css">
body {
    background-color: #fafafa;
    color: #333;
}
h1 {
    text-decoration: underline;
}
</style>

Chèn theo kiểu nội bộ ưu việt hơn nhúng theo kiểu nhúng nội dòng ở chỗ giúp chúng ta có thể sử dụng lại code mà không phải viết lặp đi lặp lại nhiều lần. Quay trở lại bài học để tìm hiểu thêm.

Ví Dụ Khác

Kết Quả

Ajax loading icon..