Chèn Mã CSS Nội Dòng - Inline CSS

Với cách chèn CSS nội dòng thì mã CSS sẽ được đặt vào bên trong thuộc tính style của thẻ mở HTML:

<p style="font-style: italic;">Mã CSS sẽ được chèn vào bên trong thẻ mở HTML.</p>
<p style="text-decoration: underline; color: red;">Mã CSS nội dòng chỉ áp dụng cho phần tử tương ứng mà mã CSS được thêm vào.</p>

Ở ví dụ trên, mã CSS được chèn vào để áp dụng cho hai phần tử p theo kiểu nội dòng. Các đoạn mã CSS nội dùng này chỉ áp dụng được cho duy nhất phần tử mà nó được chèn vào.

Ví Dụ Khác

Kết Quả

Ajax loading icon..