Chèn CSS Theo Cách Tham Chiếu Đến Tập Tin Bên Ngoài - External CSS

Cách này thực hiện thông qua tham chiếu tới một tập tin CSS bên ngoài sử dụng thẻ <link>:

<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css">
</head>

Thông thường thẻ <link> trong trường hợp này sẽ được đặt bên trong cặp thẻ <head></head> của trang HTML. Điều này sẽ giúp trình duyệt gửi yêu cầu tới địa chỉ URL cho file chứa mã CSS sớm hơn so với việc đặt nó ở phía cuối trang, qua đó giúp trang web được hiển thị nhanh hơn.

[Chèn CSS Theo Cách Tham Chiếu Đến Tập Tin Bên Ngoài - External CSS](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Chen-Ma-CSS/source-code/Chen-CSS-Theo-Cach-Tham-Chieu-Den-Tap-Tin-Ben-Ngoai-External-CSS)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...