Chèn Mã CSS Nội Bộ - Internal CSS

Mã CSS chèn theo kiểu nội bộ được đưa vào trong cặp thẻ <style></style>:

<style type="text/css">
body {
    background-color: #fafafa;
    color: #333;
}
h1 {
    text-decoration: underline;
}
</style>

Chèn theo kiểu nội bộ ưu việt hơn nhúng theo kiểu nhúng nội dòng ở chỗ giúp chúng ta có thể sử dụng lại code mà không phải viết lặp đi lặp lại nhiều lần. Quay trở lại bài học để tìm hiểu thêm.

[Chèn Mã CSS Nội Bộ - Internal CSS](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Chen-Ma-CSS/source-code/Chen-Ma-CSS-Noi-Bo-Internal-CSS)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...