Chèn Mã CSS Nội Dòng - Inline CSS

Với cách chèn CSS nội dòng thì mã CSS sẽ được đặt vào bên trong thuộc tính style của thẻ mở HTML:

<p style="font-style: italic;">Mã CSS sẽ được chèn vào bên trong thẻ mở HTML.</p>
<p style="text-decoration: underline; color: red;">Mã CSS nội dòng chỉ áp dụng cho phần tử tương ứng mà mã CSS được thêm vào.</p>

Ở ví dụ trên, mã CSS được chèn vào để áp dụng cho hai phần tử p theo kiểu nội dòng. Các đoạn mã CSS nội dùng này chỉ áp dụng được cho duy nhất phần tử mà nó được chèn vào.

[Chèn Mã CSS Nội Dòng - Inline CSS](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Chen-Ma-CSS/source-code/Chen-Ma-CSS-Noi-Dong-Inline-CSS)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...