Giới Thiệu

CSS Là Gì

CSS (viết tắt của từ Cascading Style Sheet) là ngôn ngữ định kiểu theo tầng được dùng để định kiểu dáng trang trí (ví dụ như quy định phông chữ, màu sắc chữ, màu nền, cỡ chữ...) cho các phần tử của trang HTML hay XHTML.

body {
  background-color: #C0DE9C; /* màu nền background */
  color: #466474; /* màu chữ */
}
h1 {
  color: #F05234; /* màu chữ */
}

Chạy

Ngôn Ngữ Đinh Kiểu Tầng

Mã lệnh CSS được áp dụng theo nguyên tắc đinh kiểu theo tầng (hay cascading) có nghĩa là nếu như có nhiều kiểu trang trí khác nhau được áp dụng cho cùng một phần tử thì kiểu nào được định nghĩa sát với phần tử nhất sẽ được chọn.

body {
  color: #000; /* thiết lập màu chung cho văn bản */
}
p {
  color: #466474; /* thiết lập màu cho từng phần tử cụ thể */
}

Ví dụ trên đây chúng ta đặt màu cho toàn bộ trang (thông qua thẻ <body>) là #000 nhưng sau đó lại thiết lập màu cho phần tử <p>#466474. Như vậy lúc này phần tử <p> sẽ có màu là #466474 vì cách định kiểu sau khớp với phần tử này.

HTML và CSS

HTML là ngôn ngữ đánh dấu với HTML từng thẻ sẽ được dùng với ý nghĩa khác nhau.

<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <h1>Tiêu đề của trang</h1>
  <p>Nội dung văn bản thường được đặt trong thẻ p</p>
</body>
<html>

Chạy

HTML chỉ quy định ý nghĩa của từng phần tử mà không quy định cách chúng hiển thị. CSS được sử dụng để làm điều này.

<h1>Tiêu đề của trang</h1>
<p>Nội dung văn bản thường được đặt trong thẻ p</p>
<style>
h1 {
  font-size: 20px;
  color: #F05234;
}
p {
  font-size: 14px;
}
</style>

Chạy

Thêm Bình Luận