Màu RGB trong CSS

Giá trị màu RGB được xác định dựa trên công thức:

rgb(red, green, blue)

Với giá trị của mỗi màu riêng lẻ red, greenblue dao động từ 0 tới 255.

Thay đổi giá trị trong 3 trường input number ở phần hiển thị kết quả và bấm cập nhật để xem sự thay đổi màu nền của phần tử div#color-box.

[Màu RGB trong CSS](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Mau-Sac/source-code/Mau-RGB-trong-CSS)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...