Tên Màu trong CSS

Các tên màu trong CSS được lấy từ tiếng Anh, nếu tên màu gồm hai từ trở lên thì chúng sẽ được viết liên tiếp nhau và không được chứa gồm khoảng trắng. Ví dụ: LightGray, DarkGray, LightGreen, Greenyellow...

Ở ví dụ này chúng ta sử dụng phần tử div để tạo ra một hình chữ nhật được thiết lập màu nền với giá trị của trường radio input đang được tích chọn:

#color-box {
    background: Pink;
}

Bạn hãy thử tích vào các trường radio khác và theo dõi sự thay đổi của màu nền thiết lập cho phần tử này.

Tên màu không phân biệt in thường hay in hoa do đó các chữ cái trong tên màu có thể được viết theo kiểu in thường, in hoa chữ cái đầu tiên hoặc in hoa toàn bộ các chữ cái. Ví dụ: Blue, blue hay BLUE đều là các tên màu hợp lệ:

#color-box {
    background: BLUE;
}
[Tên Màu trong CSS](https://www.codehub.vn/CSS-Co-Ban/Mau-Sac/source-code/Ten-Mau-trong-CSS)
Nội dung không được để trống
Output
Loading...