Leaderboard ads banner

CSS chọn phần tử cha của phần tử cho trước

Các bác cho em hỏi có cách nào để chọn phần tử cha của một phần tử với ID cho trước sử dụng CSS hay không.

Ví dụ như trong đoạn mã HTML dưới đây:

<ul>
  <li>
    <a class="selected">Menu 1</a>
  </li>
  <li>
    <a>Menu 1</a>
  </li>
</ul>

Thì làm sao để chọn phần tử <li> là phần tử cha của phần tử <a class="selected">?

1 Câu Trả Lời

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

CSS không có bộ chọn phần tử cha mà chỉ có bộ chọn phần tử con. Tuy nhiên thì bạn có thể sử dụng jQuery để dễ dàng lựa chọn ra phần tử <li> là phần tử cha của phần tử <a class="selected"> như sau:

$(".selected").parent();
Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan