Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

CSS Float

Thuộc Tính float

Thuộc tính float trong CSS được dùng để kéo một phần tử về phía trái hoặc phải.

<DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <div class="right">Left</div>
  <div class="right">Right</div>
  <style type="text/css">
    .left, .right {
      color: #fff;
      padding: 15px 50px;
    }
    .left {
      background: #2196F3;
      float: left;
    }
    .right {
      background: #F44336;
      float: left;
    }
  </style>
</body>
</html>

Thêm Bình Luận