Các cách xem dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho chúng ta những cách nào để xem dữ liệu?

Được hỏi 11 tháng trước
Bình chọn bởi: Hani Ngoc, Lê Hạnh, Tân Late, Ngọc Nguyễn, Hằng Đỗ, Duc Nguyen
1 Câu Trả Lời

Câu hỏi của bạn manh tính chất chung chung nên mình cũng không biết chính xác cái bạn đề câp. Cái này tùy thuộc vào kiểu cơ sở dữ liệu và phần mềm đọc cơ sở dữ liêu. Và còn tùy vào số lương dữ liệu mà bạn cần đoc.

Trả lời 11 tháng trước

Thêm Trả Lời