1 Câu Trả Lời

Tien Nguyen

Câu hỏi của bạn manh tính chất chung chung nên mình cũng không biết chính xác cái bạn đề câp. Cái này tùy thuộc vào kiểu cơ sở dữ liệu và phần mềm đọc cơ sở dữ liêu. Và còn tùy vào số lương dữ liệu mà bạn cần đoc.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan