Cách tạo một số ngẫu nhiên sử dụng JavaScript

Được hỏi 2 năm trước

Làm thế nào để tạo ra một số ngẫu nhiên nằm trong một khoảng cho trước trong JavaScript tương tự như hàm rand() trong PHP?

Bình chọn bởi: Lê Anh, Nguyen Trang, Nguyễn Tuấn, Quang Nguyen, Tony Huynh, Hiệp Bùi, Trần Diễm, Roy Trịnh, Hữu Hạnh, Lê Bình, Hoàng Diệu, Khoi Tran, Yanell Bự, Khuê Kana, Huy Pro, Bảo Davis, Truc Le, Hana Pham, Lê Hạnh, Đức Tuấn, Duan Le, Vũ Hiển
2 Câu Trả Lời

JavaScript không hỗ trợ hàm nào giống như rand() trong PHP. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng phương thức random của đối tượng Math để tạo một số ngẫu nhiên từ 0 tới 1:

Math.rand()

Trả về một số ngẫu nhiên như sau:

0.47215324154548854

Số ngẫu nhiên trả về từ Math.rand() là một số thập phân nằm trong khoảng từ 0 tới 1. Tuy nhiên bạn có thể dễ ràng nhân con số ngẫu nhiên này cho một số xác định để tạo khoảng cho số ngẫu nhiên.

Ví dụ để chọn số ngẫu nhiên từ 0 tới 10, bạn có thể làm như sau:

Math.rand()*10

Ví dụ để chọn số ngẫu nhiên từ 3 tới 5, bạn có thể làm như sau:

Math.random() * (5 - 3) + 2;

Cuối cùng công thức chung để chọn số ngẫu nhiên nằm trong khoảng (a, b), bạn có thể làm như sau:

Math.random() * (b - a) + a;
Trả lời 5 ngày trước

Bạn có thể tham khảo hai hàm sau trong JavaScript để tạo ra số ngẫu nhiên nằm trong khoảng xác định (a, b).

Trả về một số thực ngẫu nhiên từ a tới b:

function randomNumber(a, b) {
    return Math.random() * (b - a) + a;
}

Chọn một số tự nhiên ngẫu nhiên từ a tới b:

function randomInteger(a, b) {
    return Math.floor(Math.random() * (a - b + 1)) + a;
}
Trả lời 2 ngày trước