Cài Biến môi trường python với postgreSQL 10.6 trong Oralce linux 7.4

Xin chào, Bên user postgres trong file .bash_profile mình đã export các biến môi trường python 3.4 như sau:

export PYTHONPATH=/usr/local
export PYTHONHOME=/usr/local
export LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$PYTHONPATH:$PATH

tuy nhiên mình cần phải restart lại service của postgres thì nó mới nhận và ko báo lỗi:

could not load library "/u01/PostgreSQL/10/lib/postgresql/plpython3.so": libpython3.4m.so.1.0: cannot open shared object file: No such file or directory

Vấn đề là khi mình khởi động lại linux làm sao để biến này load trước khi service của postgreSQL start.

Xin cám ơn.

Thêm Trả Lời

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan