Chọn phần tử cha của phần tử cho trước trong CSS

Mình có một đoạn code HTML như sau:

<li><a href="#" class="active">link 1</a></li>
<li><a href="#">link 2</a></li>
<li><a href="#">link 3</a></li>

Thì làm sao có thể lựa chọn thẻ <li> chứa phần tử <a class="active"> trong CSS?

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Đinh Quang Huy, Hoàng Tùng

Các phiên bản CSS hiện nay đều không hỗ trợ chọn phần tử cha. Tuy nhiên bạn có thể chọn sử dụng JavaScript.

Nếu sử dụng jQuery bạn có thể làm như sau:

$('a.active').parent();
Trả lời 21 giờ trước

Thêm Trả Lời