2

Chọn phần tử cha của phần tử cho trước trong CSS

Được hỏi 2 năm trước  |  chỉnh sửa

Mình có một đoạn code HTML như sau:

<li><a href="#" class="active">link 1</a></li>
<li><a href="#">link 2</a></li>
<li><a href="#">link 3</a></li>

Thì làm sao có thể lựa chọn thẻ <li> chứa phần tử <a class="active"> trong CSS?

1 Câu Trả Lời
23

Các phiên bản CSS hiện nay đều không hỗ trợ chọn phần tử cha. Tuy nhiên bạn có thể chọn sử dụng JavaScript.

Nếu sử dụng jQuery bạn có thể làm như sau:

$('a.active').parent();
Trả lời 4 ngày trước

Trả Lời Cho Câu Hỏi