Leaderboard ads banner

Docker: xóa tất cả container ở trạng thái exited

Trên máy mình chạy nhiều container từ một image trong đó có một số container không còn hoạt động một số thì vẫn đang hoạt động.

Để xóa container không hoạt động mình phải list các container bằng câu lệnh:

$ docker ps -a

Sau đó tìm kiếm ở kết quả trả về các container với trạng thái exited và xóa thủ công nhưng làm theo cách này nhiều lần thì tốn nhiều thời gian.

Mọi người cho mình hỏi có cách nào để tự động xóa các container ở trạng thái exited không?

1 Câu Trả Lời

Vũ Trần Vũ Trần

để xoá tất cả các container với trạng thái cho trước:

$ docker rm $(docker ps -a -q -f exited)

Có thể đổi trạng thái exited thành cái gì bạn muốn

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan