Doctrine: Không lưu được field trong Model vào table database

Hi mọi người,

Trong source code em có một Model sử dụng Doctrine như sau:

class Role extends AbstractBaseModel
{
  /**
   * @var int
   */
  public $Id;
  /**
   * @var string
   */
  public $RoleName;
  /**
   * @var string
   */
  public $Description;
  /**
   * @var string
   */
  public $Type;
  /**
   * @var \App\Common\Collection\DataCollection(App\Common\Model\Permission)
   */
  public $Permissions;
  /**
   * @var int
   */
  public $NumberUser;

}

Bây giờ trên table tương ứng với model trên trong database em có thêm một cột là metadata. Em đang thực hiện việc lưu dữ liệu vào một cột này dó đó em tạo thêm field trong model và đặt tên là MetaData như sau:

  /**
   * @var string
   */
  public $MetaData;

Nhưng sau đó em gửi một request có thêm data cho trường MetaData dưới dạng chuỗi để kiểm tra lại thì không thấy dữ liệu của trường này được lưu trên database. Em gửi request sử dụng Postman với body data dưới dạng JSON. Các trường khác thì vẫn lưu được nhưng riêng Metadata thì không được lưu.

Các bác có biết em bị sai ở đâu không help em với ạ?

Được hỏi 5 tháng trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Duy Tuấn, Nguyen Duy, Hoàng Tùng, Đức Nam, Linh Nguyễn, Vũ Nhật Linh, Hoàng Giang, Roy Trịnh, Tân Lê, Trần Diễm, Đồng Tuyết, Hằng Đỗ, Lê Trung, Duan Le, Phạm Vũ, Lê Bình, Khoi Tran, Vũ Văn Tuấn, Phuong Jenny, Ngọc Anh, Quang Nguyen

Thêm Trả Lời