1 Câu Trả Lời

Nguyễn Đạt

Để export thư mục của Git và nén về dạng tập tin Zip bạn sử dụng git archive:

git archive --format zip --output /path_to_export/my_project.zip master 

Trong đó path_to_export là địa chỉ thư mục sẽ chứa tập tin được nén từ source code của dự án.

Để xem chi tiết các option của câu lệnh git archive bạn chạy câu lệnh sau:

git archive
Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan