Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

Khi mình cài đặt mongoose driver sử dụng npm gặp lỗi như sau:

{ [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Example app listening at http://0.0.0.0:3000 [Error: failed to connect to [localhost:27017]]

Mình đã cài đặt MongoDB trên máy local rồi và kết nối bằng client thấy không có vấn đề gì xảy ra.

Được hỏi 1 năm trước
Bình chọn bởi: Nguyễn Duy Tuấn, Hoàng Tùng, Nguyễn Đạt

Bạn chạy câu lệnh sau để cài đặt node-gyp module:

$ npm install -g node-gyp

Thực hiện việc cập nhật hoặc cài đặt lại các modules:

$ npm update
Trả lời 4 ngày trước
Bình chọn bởi: Hoàng Tùng

Thêm Trả Lời