1 Câu Trả Lời

Phan Quang

Bạn cần "manual resolve" những conflict có trong source code, sau đó commit lại.

Nếu dùng tool mà tool đó có hỗ trợ compare thì bạn sẽ dễ dàng resolve hơn.

Thêm bình luận
Huỷ

Thêm Trả Lời

Câu Hỏi Liên Quan