Ảnh

Thêm ảnh vào trang HTML sẽ giúp trang web của bạn thêm phần sinh động. Việc thêm ảnh vào trang cũng không quá khó như nhiều người mới học hình dung.

Để hiển thị ảnh trên trang HTML, chúng ta sử dụng thẻ img:

Thuộc tính src trong thẻ imgsẽ quy định hình ảnh mà thẻ này hiển thị. Bạn có thể sử dụng một liên kết hình ảnh có trên internet hoặc bạn cũng có thể sử dụng một ảnh có sẵn trên máy tính (máy chủ) chứa file HTML đang sử dụng.

HTML
Thêm Bình Luận: