Lưu ý: Bài học này đang ở trạng thái chưa hoàn tất.

Thẻ

Như đã nói ở phần trước đây một văn bản HTML bao gồm các thẻ khác nhau, mỗi thẻ được dùng để quy định ý nghĩa của văn bản bên trong nó. Bây giờ bạn tạo một file xin_chao.html với nội dung phía dưới:

Sau đó mở file này trên trình duyệt bạn sẽ thấy dòng chữ Xin Chào được hiển thị.

Văn bản HTML trên bao gồm các thẻ html, body và một khai báo DOCTYPE (lưu ý: DOCTYPE không phải là một thẻ mà là một khai báo đặc biệt được sử dụng để xác định loại văn bản ở đây là HTML. DOCTYPE là từ ghép của Document Type.

Các thẻ thường đi theo cặp, một thẻ đóng và một thẻ mở. Thẻ đóng là thẻ có dấu / còn thẻ mở thì không. Ví dụ <html> là thẻ mở và </html> là thẻ đóng. Thẻ html được quy định là thẻ đầu tiên trong văn bản HTML nó bao gồm các thẻ khác bên trong đó. Thẻ body được dùng để chưa nội dung văn bản và tương tự như thẻ html, thẻ body cũng thường chứa các thẻ khác bên trong.

Trên đây bạn đã tìm hiểu cấu trúc đặc trưng của một văn bản HTML cơ bản gồm 3 phần chính: Khai báo DOCTYPE, thẻ html và thẻ body.

Thêm Bình Luận