Giới Thiệu

HTML Là Gì

HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được dùng để xây dựng các trang web.

<DOCTYPE html>
<html>
<body>
Welcome to HTML!
</body>
</html>

Ngôn Ngữ Đánh Dấu

Ngôn ngữ đánh dấu là một bộ tập hợp thẻ và (quy tắc sử dụng) để đánh dấu các nội dung khác nhau có trong một siêu văn bản.

Ví dụ thẻ <h1> dùng để đánh dấu các đề mục lớn:

<h1>Đề mục</h1>

Chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ ở bài học sau.

Siêu Văn Bản

Siêu văn bản (hypertext) là một loại văn bản cho phép liên kết dễ dàng tới các văn bản khác (thông qua các link liên kết). Các trang HTML chính là ví dụ về siêu văn bản và chúng ta thường có thể dễ dàng tìm thấy các liên kết trên các trang này.

Siêu văn bản giúp tạo liên kết tới <a href="http://www.hoclaptrinh.org">trang chủ</a> một cách dễ dàng.

Các website sử dụng link liên kết để tham chiếu tới một nội dung liên quan có trong một trang khác của cùng một website (hoặc của website khác).

Thêm Bình Luận: