Thuộc Tính

Thuộc tính (attribute) được sử dụng để gắn thêm thông tin cho phần tử. Thuộc tính gồm có hai phần tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính được thêm vào bên trong thẻ mở với cú pháp như sau:

<tagname attribute="value">...</tagname>

Ở trên:

  • tagname là tên của thẻ
  • attribute là tên của thuộc tính
  • value là giá trị của thuộc tính

Ví dụ:

<a href="http://hocnhanh.xyz" title="Học nhanh">Học Nhanh</a>

Ở ví dụ trên chúng ta có phần tử a được tạo ra sử dụng thẻ <a> và phần tử này có 2 thuộc tính là hreftitle.

Đối với thẻ tự đóng như sau:

<br class="first-br">

Thì phần tử rỗng tương ứng được tạo ra từ nó br vẫn có thể chứa thuộc tính là class với giá trị là first-br.

HTML Cho Người Mới Bắt Đầu

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?