Danh Sách

Đình Anh

Hai loại danh sách được sư dụng phổ biến trong làm web là danh sách có đánh số thứ tự và danh sách không có thứ tự. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo từng loại danh sách sử dụng hai loại thẻ HTML khác nhau là <ol><ul>.

Thẻ <ol>

Thẻ <ol> (viết tắt của ordered list) được dùng để tạo một danh sách với các mục trong danh sách được đánh số thứ tự:

<ol>
  <li>Cà phê</li>
  <li>Trà</li>
  <li>Coca Cola</li>
  <li>Vodka</li>
</ol>

Chạy Code

Một danh sách chứa một hoặc nhiều mục. Mỗi một mục được đặt bên trong cặp thẻ <li></li> (li được lấy từ 2 ký tự đầu của từ list).

Số Thứ Tự Của Danh Sách

Khi tạo danh sách có thứ tự với thẻ <ol> thì mục đầu tiên trong danh sách được đánh số thứ tự mặc định là 1. Các mục tiếp theo sẽ tăng thêm 1 đơn vị.

Để thay đổi số thứ tự bắt đầu chúng ta sử dụng thuộc tính start:

<ol start="5">
  <li>Cà phê</li>
  <li>Trà</li>
  <li>Coca Cola</li>
  <li>Vodka</li>
</ol>

Chạy Code

Thẻ <ul>

Thẻ <ul> (viết tắt của từ unordered list) được sử dụng khá giống với thẻ <ol> tuy nhiên các mục trong danh sách tạo từ nó sẽ không được đánh số thứ tự.

<ul>
  <li>Cà phê</li>
  <li>Trà</li>
  <li>Coca Cola</li>
  <li>Vodka</li>
</ul>

Chạy Code

Thêm Phản Hồi

Câu Hỏi Liên Quan

Hướng Dẫn Liên Quan