Thuộc Tính src

Thuôc tính src được sử dụng để quy định vị trí của hình ảnh. Giá trị của thuộc tính này là một địa chỉ URL và có thể là tuyệt đối hoặc tương đối.

Ví dụ đường dẫn URL tuyệt đối:

<img src="https://www.codehub.vn/img/logo.png">

Ví dụ đường dẫn URL tương đối:

<img src="/img/logo.png">

Lưu ý: Khi sử dụng địa chỉ URL tương đối thì trình duyệt sẽ chuyển về địa chỉ URL tuyệt đối với cùng tên miền, giao thức (http hoặc https) và cổng (mặc định là 80) của địa chỉ URL của trang hiện tại chứa hình ảnh.

[Thuộc Tính src](https://www.codehub.vn/doan-ma/Thuoc-Tinh-src)
Nội dung không được để trống

Đoạn Mã Liên Quan

Output
Loading...