Phần Tử và Thuộc Tính

Phần Tử

Phần tử bao gồm thẻ đóng, thẻ mở và toàn bộ nội nằm bên trong 2 thẻ này. Ví dụ ứng với thẻ <h1> chúng ta sẽ có một phần tử h1 sẽ như sau:

<h1>Tiêu đề</h1>

Chạy

Mỗi phần tử cũng có thể có các thuộc tính.

Thuộc Tính

Thuộc tính được sử dụng để để bổ sung thêm thông tin cho phần tử. Ví dụ như với các thuộc tính disabled được dùng để xác định trạng thái của một nút bấm.

<button disabled>Nút Bấm Bị Vô Hiệu Hoá</button>

Chạy

HTML Cơ Bản

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?
HTML