Tạo Danh Sách Với Thẻ <ol> và <ul>

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một danh sách trong HTML sử dụng hai loại thẻ <ol><ul>

Thẻ <ol>

Thẻ <ol> (viết tắt của order list) được dùng để tạo một danh sách với các mục trong danh sách được đánh số thứ tự:

<ol>
  <li>Cà phê</li>
  <li>Trà</li>
  <li>Coca Cola</li>
  <li>Vodka</li>
</ol>

Chạy

Ở trong cặp thẻ <ol></ol> mỗi một mục của danh sách được đặt bên trong cặp thẻ <li></li> (li được lấy từ 2 ký tự đầu của từ list).

Thẻ <ul>

Thẻ <ul> (viết tắt của từ unorder list) được sử dụng khá giống với thẻ <ol> tuy nhiên các hạng mục trong danh sách này sẽ không được đánh số thứ tự.

<ul>
  <li>Cà phê</li>
  <li>Trà</li>
  <li>Coca Cola</li>
  <li>Vodka</li>
</ul>

Chạy

HTML

HTML Cơ Bản

Câu Hỏi
Chưa có câu hỏi nào cho bài hướng dẫn này
Đặt Câu Hỏi
Mời Bạn Bè
Gửi email mời bạn bè
Viết Cùng Tác Giả
Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?