Ví Dụ Các Thẻ Đề Mục HTML Khác Thẻ <h1>

Trong HTML ngoài thẻ <h1> thì còn có các thẻ khác cũng được dùng để đánh dấu các đề mục khác như <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.

Các thẻ này được đánh dấu cho các đề mục có ý nghĩa giảm dần.

[Ví Dụ Các Thẻ Đề Mục HTML Khác Thẻ <h1>](https://www.codehub.vn/doan-ma/Vi-Du-Cac-The-De-Muc-HTML-Khac-The-h1)
Nội dung không được để trống

Đoạn Mã Liên Quan

Output
Loading...