Thẻ <h1> Trong HTML

Thẻ đề mục <h1> trong HTML được sử dụng để đánh dấu những đề mục lớn (quan trọng) trên trang.

<h1>Bắt Đầu Học HTML</h1>

Khi hiển thị trang trên trình duyệt nội dung của các đề mục tạo bởi thẻ <h1> sẽ được hiển thị với phông chữ in đậm với kích thước chữ lớn hơn các nội dung khác trên trang.

Với các đề mục nhỏ (ít quan trọng hơn), chúng ta có thể chọn sử dụng các thẻ khác như <h2>, <h3>, <h4>...<h6>.

[Thẻ <h1> Trong HTML](https://www.codehub.vn/doan-ma/The-h1-Trong-HTML)
Nội dung không được để trống

Đoạn Mã Liên Quan

Output
Loading...