Ví Dụ Về Thẻ <p> trong HTML

Thẻ <p> được sử dụng khá phổ biến trong phát triển web với HTML.

Thẻ <p> được dùng để đánh dấu một đoạn văn bản.

<p>Đoạn văn thứ 1...</p>
<p>Đoạn văn thứ 2...</p>
[Ví Dụ Về Thẻ <p> trong HTML](https://www.codehub.vn/doan-ma/Vi-Du-Ve-The-p-trong-HTML)
Nội dung không được để trống

Đoạn Mã Liên Quan

Output
Loading...